Regulamin zapisów

§1 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Regulamin dotyczy półkolonii pod nazwą Wakacje w Warszawie Półkolonie 2021 organizowanych przez Lerta Paulina Starzyńska-Wilbik, zarejestrowana pod adresem Goszczyńskiego 6 lok.2, 02-616 Warszawa
  NIP: 9511787359, REGON: 01483343 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin obowiązuje Organizatora, Zgłaszających oraz wszystkich niepełnoletnich uczestników Półkolonii Mokotów, zwanych dalej Uczestnikami.

§2 REJESTRACJA NA PÓŁKOLONIE

 1. Zapisy na półkolonie dokonywane są na stronie internetowej https://wakacjewwarszawie.pl, dalej „Strona”
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl – system płatności online świadczony przez Dotpay S.A.
 3. Ceny podane na stronie są cenami brutto.
 4. Rezerwacji miejsca na półkolonii może dokonać rodzic lub prawny opiekun Uczestnika zwany w niniejszym regulaminie Zgłaszającym.
 5. Rezerwacja miejsca na półkolonii oznacza akceptację jej programu i regulaminu, który jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem wpisania dziecka na Listę Uczestników Wakacji w Warszawie Półkolonie 2021 i przyporządkowania go do Grupy Uczestników jest:
  a) wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie, w tym wszystkich rubryk obowiązkowych;
  b) wypełnienie Oświadczenia osoby zgłaszającej udział dziecka w półkoloniach, w tym potwierdzenie stan zdrowia umożliwiającego udział w zajęciach grupowych;
  c) uiszczenie opłaty za wybrane zajęcia przed ich rozpoczęciem.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Półkolonii, Regulaminu Szkoły i przepisów BHP. Zapoznanie się z nimi poświadcza podpisem Zgłaszający.
 8. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w półkoloniach za pomocą poczty elektronicznej.

§3 UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH

 1. W czasie półkolonii Uczestnicy pozostają pod opieką kierownika półkolonii oraz wychowawców określanych w niniejszym regulaminie wspólnym pojęciem Opiekunów.
 2. Uczestnicy półkolonii mają zapewnioną opiekę od godziny 8.30 do godziny 17.30.
 3. Opieka nad Uczestnikami przed godziną 8:30 i po godzinie 17:30 wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Zgłaszającym, a przedstawicielem Organizatora. W przypadku nieodebrania dziecka z półkolonii do godziny 17:30 Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za opiekę nad Uczestnikiem w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową licząc od 17.30. Opłaty za dodatkowe godziny uiszczane są najpóźniej kolejnego dnia przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieuiszczenia ww. opłaty Organizator ma prawo do nieprzyjęcia dziecka na półkolonię.
 4. Zgłaszający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka każdego dnia zajęć do Opiekuna półkolonii i osobistego powiadomienia Opiekuna o odbiorze dziecka po zakończeniu każdego dnia zajęć na półkolonii. Uczestnik może być odbierany tylko przez: Zgłaszającego; osobę przez niego upoważnioną w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie; osobę upoważnioną w pisemnym oświadczeniu, które zostało osobiście przekazane Opiekunowi. Opisane w tym punkcie zasady nie dotyczą przypadków gdy Zgłaszający, którzy osobiście przekazali Opiekunowi Oświadczenie o zgodzie na samodzielne podróżowanie przed i/lub po zajęciach na półkoloniach.
 5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom półkolonii należytego bezpieczeństwa oraz do ubezpieczenia ich od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania półkolonii.
 6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom półkolonii trzech posiłków posiłków: trzydaniowego obiadu oraz podwieczorku każdego dnia półkolonii. Posiłki będą dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową.
 7. Zgłaszający może zamówić dla Uczestnika półkolonii posiłki wegetariańskie. Nie ma możliwości realizacji specjalnych diet np. dla osób chorych na celiakie, lub alergie.
 8.  Zgłaszający może zrezygnować z posiłków dla Uczestnika. W takim przypadku obowiązuje zniżka w wysokości 28 zł.
 9. Publikowany przez Organizatora program i harmonogram półkolonii oraz jadłospis mają charakter orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zamian w programach półkolonii w związku ze zmianą warunków pogodowych lub innych czynników od niego niezależnych.
 10. Uczestnik półkolonii powinien stosować się do wskazówek Opiekuna dotyczących organizacji i sposobu realizacji programu półkolonii.
 11. Zabronione jest samowolne oddalanie się od miejsca pobytu Grupy Uczestników bez zgody Opiekuna.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych  z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek półkolonii, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. 


§3 PŁATNOŚCI

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora. 
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100.00 zł za pośrednictwem systemu płatności dotpay lub na konto: MBANK: 97 1140 2004 0000 3502 7488 4926. 
 3. Pozostałą część kwoty (pomniejszoną o przysługujące Zgłaszającemu zniżki i rabaty) Zgłaszający zobowiązuje się wpłacić na konto wyżej wymienione konto najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii.
 4. Rabaty przysługują za:
  1. Wpłacenie całej należności za usługę w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii – rabat w wysokości 50 zł
  2. Udział dziecka w drugim lub kolejnym turnusie, drugie dziecko na półkolonii – rabat w wysokości 50zł
  3. Zarekomendowanie półkolonii innemu Uczestnikowi, którzy weźmie udział w półkolonii i potwierdzi rekomendację przez Uczestnika – rabat w wysokości 50zł za każde zarekomendowane dziecko
  4. Inne rabaty zgodnie z odrębnymi ustaleniami

§4 ZASADY REZYGNACJI

 1. Rezygnacji z półkolonii można dokonać tylko drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@wakacjewwarszawie.pl
 2. Zgłaszający ma 14 dni od zapisania na półkolonie na odstąpienie umowy.
 3. Zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z półkolonii wynosi 100 procent wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co najmniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć lub 50 procent wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Przy rezygnacji zgłoszonej mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć Organizator zwróci 25% wpłaconej kwoty.
 4. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 5. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 6. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez uczestnika z powodu choroby, kwarantanny lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów obozu wynosi  25 % reszty niewykorzystanych dni. 
 7. W przypadku przerwania półkolonii bez podania przyczyny,  koszt półkolonii nie będzie zwracany. 
 8. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z półkolonii nie są zwracane żadne koszty pobytu na półkolonii.

§4 ZASADY REZYGNACJI

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej liczby Uczestników Organizator odwołuje dany program zajęć na półkolonii i zwraca Zgłaszającym całość wpłaconej kwoty.
 2. Zajęcia na półkoloniach odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego minister edukacji narodowej z powodów takich jak strajk nauczycieli, stan zagrożenia epidemicznego lub stan wyjątkowy zmieni datę zakończenia lub wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to kalendarz półkolonii również może ulec zmianie, a Organizator zwraca Zgłaszającym całość wpłaconej kwoty.
 3. Za szkody spowodowane przez Uczestnika półkolonii odpowiada finansowo Zgłaszający.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez Uczestnika rzeczy osobiste, takie jak: plecaki, ubrania, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań). Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz charakteru zajęć odbywających się w danym dniu.
 5. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Lerta Paulina Starzyńska-Wilbik, ul. Słoneczna 44, 00-789 Warszawa, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@wakacjewwarszawie.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Lerta Paulina Starzyńska-Wilbik poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z rekrutacją uczestników oraz przeprowadzaniem i ewaluacją zajęć na półkoloniach, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (tzw. RODO; Dziennik Urzędowy UE L nr 119 z 4 maja 2016 roku).
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22 kwietnia 2021 roku.